انتشار مقاله عضو هیات علمی مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار در ژورنال Heat Transfer Engineering

جناب آقای دکتر علی حیدری با همکاری دو نفر از دانشجویان عضو مرکز مقاله ای با عنوان

Numerical Analysis of a Small Size Baffled Shell-and-Tube Heat Exchanger Using Different Nano-Fluids

در ژورنال Heat Transfer Engineering منتشر کردند.

صفحه مقاله

فارسی
Tags: 
Share