جلسه گروه ایمنی مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار تشکیل شد.

جلسه گروه ایمنی مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار با حضور رئیس اداره HSE شرکت گاز استان سمنان جناب آقای مهندس خلیلی و رئیس اداره بازرسی کار استان سمنان جناب آقای مهندس جمشیدی در محل دفتر گروه ایمنی مرکز تحقیقات برگزار شد. جناب آقای دکتر جمشیدی رئیس گروه ایمنی مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار واحد سمنان، هدف از این جلسه را تعامل بیشتر با دستگاههای اجرایی در جهت رفع نیاز و دانش افزایی اعلام نمودند. شایان ذکر است جهت انجام اقدامات تخصصی و کارآمدی بیشتر، گروههای تخصصی متفاوتی در مرکز تحقیقات تشکیل شده و مدیران گروهها به صورت خاص موارد مربوطه را پیگیری می کنند. 

تعریف نشده
Tags: 
Share