ساعت کار مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار

ساعت فعالیت مرکز

این مرکز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15 باز بوده و پژوهشگران می توانند با هماهنگی قبلی از امکانات مرکز استفاده نمایند.

فارسی
Share