عقد تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار و سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تفاهم نامه

همكاري هاي آموزشي، پژوهشي، علمي در زمينه اجراي طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي مشترك

امضا کردند.

فارسی
Share