قرارداد برون دانشگاهی با شرکت توزیع برق استان سمنان

دکتر نادر رهبر، عضو مرکز تحقیقت انرژی قرارداد طرح برون دانشگاهی را با شرکت توزیع برق استان سمنان عقد نمود. موضوع این قرارداد:

بررسی فنی، اقتصادی استفاده از چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی در ساختمانهای اداری استان سمنان با در نظر گرفتن دیدگاه مدیریت مصرف انرژی و زیست محیطی

 است که با مبلغ 600 میلیون ریال در 18 ماه انجام خواهد شد.

فارسی
Tags: 
Share