نحوه آدرس دهی به مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار در مقالات فارسی و انگلیسی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی:

خواهشمند است جهت بهره گیری از امتیازات انتشار مقاله با آدرس مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، فرمت زیر را در مقاله های فارسی و انگلیسی رعایت فرمایید.

مقاله فارسی:

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

مقاله انگلیسی:

Energy and sustainable development research center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

فارسی
Tags: 
Share