اعضای فعال مرکز

اعضای هیات علمی مرکز

دکتر هادی کارگر شریف آباد

(استادیار، دکترای مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی)

دکتر نادر رهبر

(استادیار، دکترای مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی)

دکتر علی جهان

(دانشیار، دکترای مهندسی صنایع)

دکتر علی حیدری

(استادیار، دکترای مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی)

 

 

دکتر احسان جمشیدی

(استادیار، دکترای مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی)

دکترجواد رضوانی

(استادیار، دکترای مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی)

دکتر احد عابدینی

(استادیار، دکترای مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی)

مهندس علیرضا ارغوان

(مربی، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک)